[Mẫu] lời chứng di chúc

Mẫu 3: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với di chúc

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

       Hôm nay, ngày……..tháng……….năm…………. (1)

Tại…………………………………………………………………………………………….. (2)

Tôi ………………………………….. (3), công chứng viên Phòng công chứng số ………./Văn phòng công chứng ………………, tỉnh (thành phố) ……………

CHỨNG NHẬN:

       Ông (bà) ……………………………(4) Sinh ngày……../………/……………….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân số:………………….. Ngày cấp………/……../………….. Nơi cấp………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………

– Đã tự nguyện lập di chúc này và đã cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của di chúc;

– Tại thời điểm công chứng, ông (bà) ………. (4) có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;

– Mục đích, nội dung di chúc không không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Ông (bà) ……….. (4) đã tự đọc toàn bộ di chúc này (5), đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc, đã ký (6) vào di chúc này trước mặt tôi;

– Di chúc này được lập thành …….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …….. trang (7), có giá trị pháp lý như nhau, người lập di chúc giữ ………        bản chính,   ……. bản chính lưu tại Phòng công chứng số ………../Văn phòng công chứng ……………., tỉnh (thành phố) ………………..

Số công chứng ………………………, quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                  CÔNG CHỨNG VIÊN                                                          (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu                                                                                của tổ chức hành nghề công chứng)

Chú thích:

(1): Ghi cả ngày, tháng, năm bằng chữ; nếu thực hiện công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng thì ghi thêm giờ, phút;

(2): Ghi địa chỉ cụ thể nơi thực hiện công chứng;

(3): Ghi họ tên công chứng viên thực hiện công chứng;

(4): Ghi họ tên người lập di chúc; trường hợp có người làm chứng, người giám hộ thì ghi họ tên, ngày sinh, giấy tờ tùy thân, hộ khẩu thường trú của người làm chứng, người giám hộ;

(5): Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị công chứng viên đọc dự thảo di chúc thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe công chứng viên đọc di chúc;

(6): Trường hợp người lập di chúc điểm chỉ thì ghi là điểm chỉ, vừa ký vừa điểm chỉ thì ghi là ký và điểm chỉ;

(7): Số tờ, số trang bao gồm cả phần lời chứng của công chứng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *