Nghị định 79/2007/ND-CP

      CHÍNH PHỦ                     [Xem thêm]

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN  THÔNG – BỘ NỘI VỤ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ[Xem thêm]

Thông tư 06/2015/TT-BTP hướng dẫn luật công chứng

Thông tư 06/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, được[Xem thêm]

Luật đấu thầu 2013

QUỐC HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –[Xem thêm]

Luật công chứng 2014

Luật Công chứng năm 2014 quốc hội nước Việt Nam số 53/2014/QH13 được Quốc hội[Xem thêm]